English

இன்பம் வரும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்யாதே

இன்பம் வரும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்யாதே... அது போகும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய் - அரிஸ்டாட்டில்

இன்பம் வரும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்யாதே... அது போகும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய் - அரிஸ்டாட்டில்
இன்பம் வரும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்யாதே... அது போகும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய் - அரிஸ்டாட்டில்

Related Quotes

Related Tags

Send Quote To Your Friend